RSS Feed
Kennisbank : RIZIV
     
Verkrijgen van de titel Om te worden erkend, moet de tandarts voldoen aan de volgende voorwaarden: - houder zijn van een diploma, certificaat of enig ander document dat werd uitgereikt door de Belgische overheid (of als gelijkwaardig is erkend door de B...
Sinds de wet van 10 december 2009 dienen niet alleen de volledig geconventioneerden en de partieel geconventioneerden hun volledige of deeltijdse toetreding tot de conventie te afficheren, de totaal gedeconventioneerden moeten dit vanaf nu ook duidelijk...
Om de communicatie met de zorgverleners te optimaliseren heeft het RIZIV een informaticatoepassing ontwikkeld die het de zorgverlener mogelijk maakt om zijn/haar contactadres dat hij/zij aan het RIZIV heeft meegedeeld te raadplegen en eventueel te wijzi...
De bijscholing in het kader van de accreditering verloopt in cycli van 5 jaar. Teneinde de accreditering te bekomen en na de vijfjarige cyclus verder in aanmerking te komen voor accreditering, moet de tandheelkundige tijdens deze cyclus een pakket bijs...
BEVOEGHEIDSCODES Tandheelkundigen 001 Algemeen tandarts 002 Bevoegde 003 Geneesheer-tandarts gediplomeerd voor 1929 004 Geneesheer-tandarts 005 Geneesheer-stomatoloog 006 Tandarts-specialist in de parodontologie 007 Tandarts-specialist in de orthodontie...
Het RIZIV doet voor het volledige beheer van de procedure voor de levering van getuigschriften voor verstrekte hulp aan de verschillende zorgverleners een beroep op SPEOS (Belgian Post Solution groep). U kunt alle actuele informatie hieromtrent vinden o...
Algemene aanbevelingen indien u uitzonderlijk de getuigschriften van een collega gebruikt In hoogdringende gevallen mogen de verzekeringsinstellingen - uitzonderlijk - getuigschriften voor verstrekte hulp aanvaarden en boeken die door een zorgverlener ...
1.Het intermediair nummer 3X3575 373575 * Forfait voor urgentiebehandeling, uitsluitend in het kader van een georganiseerde wachtdienst, waarbij een behandeling voorzien in artikel 5 van de nomenclatuur uit de rubriek conserverende verzorging sl...
De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van het akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad. Dit gebeurt via de webtoepassing MyRiziv. In bijlage k...
"Regeling betalende derde" wil concreet zeggen dat de zorgverstrekker enkel het remgeld int en dat het terugbetaalbare gedeelte van het ereloon door het ziekenfonds rechtstreeks aan de zorgverstrekker wordt overgemaakt. Sociale derde betalersregelin...
Onder de leeftijd van 18 jaar zijn er nl. geen "strafmaatregelen" wanneer iemand niet op jaarlijks tandartsbezoek komt. Dit gezegd zijnde: Vanaf 2 jaar is een bezoek aan de tandarts voor een controle van het gebit aangewezen. Een goed melkgebit ligt...
Hier kan u het individueel aanwezigheidsblad downloaden.
Voor de meest recente informatie hieromtrent verwijzen we naar de volgende pagina van de RIZIV website: http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/hoe-zorg-attesteren.aspx#.VuQiNvkrK70 [1] Links: ------ [1] http://www.riz...
Eerst de wetgeving: _K.B. 12.11.2009" (in werking 1.1.2010) "§ 5bis. Orale implantaten Het recht op verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 308512- 308523 en 308534-308545 is eenmalig en afhankelijk van de volgende voorwaarden, die allen g...
WAT HOUDT HET MONDZORGTRAJECT IN? Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. 'Regelmatig' wil zeggen dat de patiënt het voo...
Hebt u een buitenlands diploma behaald binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, én de nationaliteit van 1 van deze landen? Wenst u daarnaast het beroep van tandarts uit te oefenen in Vlaanderen? Dan moet u eerst een erkenning aanvragen bij...
WAT IS DE DERDEBETALERSREGELING? De derdebetalersregeling houdt in dat u, als zorgverlener, de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) rechtstreeks aanrekent aan het ziekenfonds van de patiënt. De...
Help Desk Software by Kayako Fusion