RSS Feed
Kennisbank : Conventie
     
Sinds de wet van 10 december 2009 dienen niet alleen de volledig geconventioneerden en de partieel geconventioneerden hun volledige of deeltijdse toetreding tot de conventie te afficheren, de totaal gedeconventioneerden moeten dit vanaf nu ook duidelijk...
De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van het akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad, met een ter post aangetekende brief, gericht aan de National...
Tussentijds deconventioneren kan op het einde van de looptijd van een tweejaarlijks akkoord. u kan bvb deconventioneren voor het jaar 2016 (tweede jaar van het akkoord 2015-2016)wanneer u tijdig (d.w.z. vóór 15 december 2015) uw opzegformulier aange...
Wanneer u uw weigering tot het toetreden tot de conventie betekend hebt aan het RIZIV, bent u gedeconventioneerd voor de volledige loop van het akkoord. Een akkoord tandartsen-ziekenfondsen heeft meestal een looptijd van 2 jaar, d.w.z. u bent dan gedec...
Als stagiair ben je verplicht geconventioneerd. Gezien het einde van een stagejaar in het midden kan vallen van een tweejaarlijks lopend akkoord, bestaat de mogelijkheid om tussentijds te deconventioneren: dit kan op het einde van het eerste jaar va...
VOORWAARDEN WAARONDER HET AKKOORD WORDT TOEGEPAST De honorariumbedragen, vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, worden toegepast op de raadplegingen en op de technische verstrekkingen die onder de volgende voorwaarden worden verrich...
Help Desk Software by Kayako Fusion