RSS Feed
Kennisbank


VBT verstuurt regelmatig e-mailberichten naar de leden. Het gaat dan om de jaarlijkse uitnodiging tot betaling van het lidgeld en belangrijke praktijk info alsook info over de VBT activiteiten. Ons secretariaat krijgt regelmatig van leden te horen dat ...
De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen is een progressieve, dynamische en betrouwbare vereniging die werkt voor de tandartsen en meer te bieden heeft dan u waarschijnlijk weet. Hieronder enkele voordelen die onze leden kunnen genieten: * Verzekeringe...
Fiscaal attest Factuur VBT Fiscale attesten onder de vorm van facturen staan ter uwer beschikking op uw persoonlijke fiche op de VBT website. Gewoon inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord en klikken op de link 'Intranet' in het blauwe vak w...
WAT ALS EEN STUDENT NA ZIJN LAATSTE JAAR: * GEEN STAGEJAAR DOET KAN HIJ DAN ALTIJD BIJ EEN ANDERE TANDARTS WERKEN OF IN EEN GROEPSPRAKTIJK OF IN KLINIEKVERBAND ? een afgestudeerde tandarts (master diploma) die geen postgraduaat algemeen tandarts ...
Sabam vergoedingen moeten betaald worden voor muziek beluisterd in voor het publiek toegankelijke ruimtes. Normaal gezien is de praktijkruimte van een geneesheer/tandarts uitgesloten, de wachtruimte niet! De te betalen vergoeding is afhankelijk van ver...
Laat ons uw juiste gegevens weten en dan brengen wij dat zo spoedig mogelijk in orde. Geef ons ook het oude of foutieve gegevens door en eventueel uw lidnummer. Dit geldt ook voor wijzigingen in adres, huisnummer enz.. Graag sturen naar vragen@vbt.be ...
VRAAG: Graag zou ik mij als studente tandheelkunde aan de UGent, gratis lid maken van uw vereniging VBT. ANTWOORD: Studenten masters in de tandheelkunde kunnen gratis lid worden van de VBT en genieten van alle ledenvoordelen. Dit geldt ook voor de ma...
Gebruik bij voorkeur het emailadres vragen@vbt.be , met info@vbt.be hebben we inderdaad problemen. Of beter nog: gebruik enkel deze helpdesk om ons te contacteren.
Indien u geïnteresseerd bent in het plaatsen van publiciteit in ons tijdschrift "ConsulTand", dat vier maal per jaar naar alle Vlaamse tandartsen wordt verstuurd, gelieve dan contact op te nemen per mail met eddy.devos@vbt.be Indien u een of meerdere ...
De aanvraag omvat een 14-tal bladzijden.Stuur het ingevulde formulier met de bijlagen per e-mail of per post naar: stagemeester@gezondheid.belgie.be(link stuurt een e-mail) [1] FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dienst...
Zelfstandigen bouwen een wettelijk rustpensioen op sociale op basis van de sociale bijdragen die zij ieder kwartaal betalen. Bij loontrekkenden gebeurt de pensioenopbouw door de RSZ-bijdragen die RSZ-ingehouden worden door de werkgever. Voor de vastste...
Belastingplichtigen zijn altijd op zoek naar manieren om minder belasting te betalen. Eén daarvan is 'kosten maken'. Maar let op: niet alle uitgaven die u doet, zijn als beroepskost aftrekbaar. Zelfs niet als u ze in de professionele sfeer doet. Om u w...
Sinds de wet van 10 december 2009 dienen niet alleen de volledig geconventioneerden en de partieel geconventioneerden hun volledige of deeltijdse toetreding tot de conventie te afficheren, de totaal gedeconventioneerden moeten dit vanaf nu ook duidelijk...
Om de communicatie met de zorgverleners te optimaliseren heeft het RIZIV een informaticatoepassing ontwikkeld die het de zorgverlener mogelijk maakt om zijn/haar contactadres dat hij/zij aan het RIZIV heeft meegedeeld te raadplegen en eventueel te wijzi...
De bijscholing in het kader van de accreditering verloopt in cycli van 5 jaar. Teneinde de accreditering te bekomen en na de vijfjarige cyclus verder in aanmerking te komen voor accreditering, moet de tandheelkundige tijdens deze cyclus een pakket bijsch...
BEVOEGHEIDSCODES Tandheelkundigen 001 Algemeen tandarts 002 Bevoegde 003 Geneesheer-tandarts gediplomeerd voor 1929 004 Geneesheer-tandarts 005 Geneesheer-stomatoloog 006 Tandarts-specialist in de parodontologie 007 Tandarts-specialist in de orthodontie...
Het RIZIV doet voor het volledige beheer van de procedure voor de levering van getuigschriften voor verstrekte hulp aan de verschillende zorgverleners een beroep op SPEOS (Belgian Post Solution groep). U kunt alle actuele informatie hieromtrent vinden o...
Algemene aanbevelingen indien u uitzonderlijk de getuigschriften van een collega gebruikt In hoogdringende gevallen mogen de verzekeringsinstellingen - uitzonderlijk - getuigschriften voor verstrekte hulp aanvaarden en boeken die door een zorgverlener ...
Om aanspraak te maken op deze vergoeding dient de stagemeester tussen 1 september en 31 december van elk jaar het hiervoor voorziene aanvraagformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar het vermelde adres. Naast een aantal identificatiegegeven...
Het FANC besluit dat de stagiairs algemeen tandarts en - bij gebrek aan enig tegenbericht vanwege de bevoegde FOD - de stagiairs parodontologie en orthodontie, bevoegd zijn om de medische verantwoordelijkheid te dragen bij een individuele medische bloots...
De licentiaten in de tandheelkunde en de houders van een bekwaamheidsgetuigschrift van tandarts kunnen van het Agentschap een vergunning verkrijgen voor het gebruiken van röntgenstralen voortbrengende toestellen die speciaal voor de tandradiografie zijn...
1.Het intermediair nummer 3X3575 373575 * Forfait voor urgentiebehandeling, uitsluitend in het kader van een georganiseerde wachtdienst, waarbij een behandeling voorzien in artikel 5 van de nomenclatuur uit de rubriek conserverende verzorging sl...
SITA Medical Practice Lilsedijk 19 2340 Beerse (B) tel: +32 14/609.884 fax: +32 14/609.806 liesbeth.barbe@sita.be [1] Links: ------ [1] mailto:liesbeth.barbe@sita.be
Spreiding is inderdaad mogelijk. Er zijn momenteel reeds voorbeelden die spreiden over twee jaar. Het stageplan moet wel van in het begin dan in die zin worden opgemaakt.
VRAAG: Een patiënte van haar heeft een val gemaakt na haar bezoek aan de tandarts. De verzekeraar vraagt de tandarts een attest in te vullen met een beschrijving van het gebit voor het ongeval. De tandarts vraagt zich af in hoeverre de verzekering dit ka...
VRAAG: Een tandarts is door een computercrash is een heel pak foto's kwijt. Vraagt wat de procedure is in dergelijke gevallen. ANTWOORD: het belang van het dagelijks nemen van een back-up (telkens op verschillende dragers) kan niet genoeg benadrukt word...
De opleiding van mondhygiënisten is steeds één van de hoofdthema's geweest van de VBT en wij blijven ijveren voor de wettelijke erkenning van deze beroepsgroep. De opleiding Bachelor in de mondzorg gaat straks van start.Tot op heden moeten wij echter de...
Volgende bewaartermijnen zijn van toepassing: * Fiscale administratie: 7 jaar * Riziv-attesten: 10 jaar * Sociale administratie: 15 jaar * Verantwoordelijkheid medisch handelen: 20 jaar
Een inschrijving via de website van de VBT is definitief en vereist contante regeling van de betaling. Betaling van de inschrijving gebeurt bij voorkeur via onze online betalingsmodule, of per bankoverschrijving. Laattijdige betalingen kunnen niet aanv...
In de bijlage kan u de volledige tekst van het akkoord nalezen
De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van het akkoord, geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit akkoord in het Belgisch Staatsblad, met een ter post aangetekende brief, gericht aan de National...
Omzendbrief RIZIV met tarieven en terugbetalingen vanaf 01/07/2016 met inbegrip van het mondzorgtraject
Gelieve hieronder de link te vinden om de syllabus te downloaden.
De eerste controlecyclus m.b.t. het behoud van de erkenning als algemeen tandarts is gestart op 1 juli 2009 en dit voor de algemeen tandartsen die vóór 1 januari 2009 erkend zijn. Vanaf deze datum moet voldaan worden aan de criteria voor behoud (met na...
"Regeling betalende derde" wil concreet zeggen dat de zorgverstrekker enkel het remgeld int en dat het terugbetaalbare gedeelte van het ereloon door het ziekenfonds rechtstreeks aan de zorgverstrekker wordt overgemaakt. Sociale derde betalersregelin...
Tussentijds deconventioneren kan op het einde van de looptijd van een tweejaarlijks akkoord. u kan bvb deconventioneren voor het jaar 2016 (tweede jaar van het akkoord 2015-2016)wanneer u tijdig (d.w.z. vóór 15 december 2015) uw opzegformulier aange...
UCLL en Arteveldehogeschool starten nieuwe professionele bacheloropleiding in de mondzorg. Vanaf academiejaar 2016-2017 bieden de hogescholen UC Leuven-Limburg en Arteveldehogeschool (Gent) de nieuwe opleiding professionele Bachelor in de mondzorg aan ...
Wanneer u uw weigering tot het toetreden tot de conventie betekend hebt aan het RIZIV, bent u gedeconventioneerd voor de volledige loop van het akkoord. Een akkoord tandartsen-ziekenfondsen heeft meestal een looptijd van 2 jaar, d.w.z. u bent dan gedec...
Onder de leeftijd van 18 jaar zijn er nl. geen "strafmaatregelen" wanneer iemand niet op jaarlijks tandartsbezoek komt. Dit gezegd zijnde: Vanaf 2 jaar is een bezoek aan de tandarts voor een controle van het gebit aangewezen. Een goed melkgebit ligt...
Het gebeurt dat een ziekenfonds de terugbetaling eist van volgens hen onterecht terugbetaalde gezondheidszorgen. Het gaat hier dan meestal over gezondheidszorgen die slechts een maximaal aantal keer mogen geattesteerd worden gedurende een bepaalde peri...
Hier kan u het individueel aanwezigheidsblad downloaden.
Voor de meest recente informatie hieromtrent verwijzen we naar de volgende pagina van de RIZIV website: http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/informatie-algemeen/Paginas/hoe-zorg-attesteren.aspx#.VuQiNvkrK70 [1] Links: ------ [1] http://www.riz...
Een tandartspraktijk produceert medisch afval dat volgens de milieuwetgeving in de daartoe bestemde recipiënten moet gedeponeerd worden en dat niet mag vermengd worden met huishoudelijk afval. Deze recipiënten moeten worden opgehaald en verwerkt door e...
Een tandartspraktijk produceert medisch afval dat volgens de milieuwetgeving in de daartoe bestemde recipiënten moet gedeponeerd worden en dat niet mag vermengd worden met huishoudelijk afval. Deze recipiënten moeten worden opgehaald en verwerkt door e...
Met een DATS 24-kaart ervaart u bij elke tankbeurt wat slim tanken precies betekent. U TANKT VOOR LAGE PRIJZEN, ALTIJD EN OVERAL. U hoeft nooit ver te rijden, want de stations liggen op de belangrijkste verbindingswegen in België. En er zijn NOG MEER V...
DIENT BIJ DE BETALING MET BANKKAART HET ONTVANGEN BEDRAG OP HET DEEL ONTVANGSTBEWIJS VERMELD TE WORDEN (GELIJKSTELLING MET DE BETALING IN CONTANTEN)? Ja. Artikel 320, §1, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen verplicht "Personen die...
De regelgeving zegt dat het stageplan moet ingediend zijn ten laatste binnen de 3 maanden na de start van de stage. Maar het is zo dat het voorlopig RIZIV nummer pas wordt toegekend nadat de Erkenningscommissie het stageplan heeft goedgekeurd. Dit k...
Eerst de wetgeving: _K.B. 12.11.2009" (in werking 1.1.2010) "§ 5bis. Orale implantaten Het recht op verzekeringstegemoetkoming voor de verstrekkingen 308512- 308523 en 308534-308545 is eenmalig en afhankelijk van de volgende voorwaarden, die allen g...
RECHTEN IN VERBAND MET HET PATINTENDOSSIER U hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden en veilig wordt bewaard. Er kunnen meerdere dossiers bestaan (bij uw huisarts, in het ziekenhuis, bij de tandarts…). U hebt het rech...
WAT HOUDT HET MONDZORGTRAJECT IN? Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor patiënten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. 'Regelmatig' wil zeggen dat de patiënt het voo...
TECHNI-TEST VZW Brusselsesteenweg 90 1800 Vilvoorde Vlaams Brabant - Vlanderen - Belgium Tel 02 251 34 74 Fax 02 253 20 87 Een e-mail versturen [1] Links: ------ [1] mailto:techni-test@skynet.be
Fluoridelepels voor kankerpatiënten kunnen worden vergoed als volgt: Dit materiaal wordt vergoed via de verstrekking 317295-317306 van art 14l van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen (_Vervaardigen en plaatsen van radiumhoudende prothes...
Opbeetplaten kunnen worden vergoed als volgt: Dit materiaal wordt vergoed via de verstrekking 317295-317306 van art 14l van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen (_Vervaardigen en plaatsen van radiumhoudende prothesen, obturators, prothes...
Hier de link naar de syllabus:
Als stagiair ben je verplicht geconventioneerd. Gezien het einde van een stagejaar in het midden kan vallen van een tweejaarlijks lopend akkoord, bestaat de mogelijkheid om tussentijds te deconventioneren: dit kan op het einde van het eerste jaar va...
Hebt u een buitenlands diploma behaald binnen de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, én de nationaliteit van 1 van deze landen? Wenst u daarnaast het beroep van tandarts uit te oefenen in Vlaanderen? Dan moet u eerst een erkenning aanvragen bij...
De stagiair start steeds geconventioneerd en heeft recht op de conventiepremie a rato van het aantal gewerkte maanden. Het conventiestatuut van de stagiair is onafhankelijk van het statuut van de stagemeester. Partieel deconventioneren (werken gedur...
WACHTWOORD WWW.VBT.BE VERGETEN Indien u al geregistreerd bent op de hoofdwebsite van de VBT (www.vbt.be) kan u automatisch uw wachtwoord laten doorsturen door het systeem via de link "Paswoord vergeten" in het login scherm. Indien u nog niet gereg...
Techni-Test vzwd Brusselsesteenweg 90 1800 Vilvoorde Tel 02/251.34.74 Fax 02/253.20.87 techni-test@skynet.be
WAT IS DE DERDEBETALERSREGELING? De derdebetalersregeling houdt in dat u, als zorgverlener, de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) rechtstreeks aanrekent aan het ziekenfonds van de patiënt. De...
Naar schatting vinden er jaarlijks meer dan 1 miljoen prikongevallen plaats in de ziekenhuis- en gezondheidszorgsector binnen Europa. Het voorkomen van prikongevallen is dan ook belangrijk. Immers, ziekenhuis- en gezondheidswerkers (verpleegkundige...
VOORWAARDEN WAARONDER HET AKKOORD WORDT TOEGEPAST De honorariumbedragen, vastgesteld overeenkomstig de bedingen van dit akkoord, worden toegepast op de raadplegingen en op de technische verstrekkingen die onder de volgende voorwaarden worden verrich...
HECTOR, OXYBOXY DENTADMIN,... HOE GAAT HET NU VERDER? Dimitry Smaggh [1]e Dit artikel om even te verduidelijken hoe het nu verder moet met al de eHealth-diensten en zeker ook wat betreft de telematica-premie voor 2018, de exacte voorwaarden voor de ...
Gelieve hieronder de link te vinden naar de Syllabus Wetenschappelijke Dag: TRAUMATA van tanden en omliggende weefsels van 5 mei 2018 te Stiemerheide Deze pdf is beveiligd met een wachtwoord.
DE VBT- GDPR GIDS VOOR DE TANDARTSPRAKTIJK Nog niet van AVG - GDPR gehoord? Dat is bijna onmogelijk! Deze nieuwe Europese regelgeving staat voor de deur en er is voor geen enkele organisatie of bedrijf ontkomen aan. Met deze gids willen we onze led...
Syllabus van de Wetenschappelijke Dag te Brugge op 7 december 2018. Deze syllabus is beveiligd met wachtwoord.
Het VBT document Visie 2020
Gelieve hier de pdf's te vinden van dit symposium.
Populairste 
 
Recente artikelen 
 
Help Desk Software by Kayako Fusion