Kennisbank: Programma
Programma VBT
Geplaatst door Eddy De Vos aan 01 June 2013 03:08 PM

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen ijvert voor de realisatie van een aantal maatregelen om voorbereid te zijn op de uitdagingen in de mondgezondheidszorg. De mondzorg in Vlaanderen en België is al decennia lang niet grondig aangepakt zodat zich nu een dringende koerswijziging opdringt. Speerpunten hierin zijn:

  1. Een hervorming van de nomenclatuur met als pijlers preventie, responsabilisering van de patiënt, betere transparantie en betaalbaarheid van een kwalitatieve mondzorg.
  2. Een effectief preventiebeleid in samenwerking met de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg.
  3. Opstarten van de bacheloropleiding “Mondzorg” en aanpassing van KB 78, zodat de eerste lichting mondhygiënisten in 2018 ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.
  4. De invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort.

De VBT wil de tandheelkundige zorg veranderen en verbeteren door actief mee te werken op bovenstaande kritieke werkdomeinen. Daarvoor lanceerde de beroepsvereniging haar visiedocument ‘Visie op tandheelkunde 2020’[C1] . De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen wil in die oefening een belangrijke rol spelen en – meer dan welke andere beroepsvereniging in het verleden - spreekbuis zijn van de Vlaamse tandarts, maar zonder daarbij de belangen van de patiënten uit het oog te verliezen.

Een grondige aanpassing van de tandheelkundige nomenclatuur en het honorarium.
Dit houdt in dat de structuur en principes van de nomenclatuur moeten aangepakt worden waarbij de nadruk komt te liggen op de responsabilisering van de patiënt, het sturen op preventie, het afschaffen van leeftijdsgebonden maatregelen en het focussen op levenslange motivatie voor een goede mondzorg. Daarnaast moet het honorarium dat voor elke behandeling in de nomenclatuur voorzien is, voldoende zijn om enerzijds de tandarts toe te laten op een rendabele manier kwalitatieve mondzorg te verstrekken, maar anderzijds de patiënt ook voldoende tariefzekerheid en transparantie bieden.

Structureel voorzien van hulpkrachten in de tandartspraktijk.               
Allerlei factoren zoals de te verwachten grote uitstroom van tandartsen (50% van de actieve tandartsen is ouder dan 55 jaar), de vergrijzing van de bevolking en de vervrouwelijking van het beroep zorgen dat de werkdruk en wachttijden bij de tandarts toenemen. Het optrekken van de mankracht binnen de tandartspraktijk met goed opgeleid hulppersoneel is dan ook een must. De inschakeling van tandartsassistentes en mondhygiënisten, elk met hun specifieke taken en duidelijke functieomschrijvingen, zullen een grote meerwaarde zijn voor het te voeren preventiebeleid binnen de mondzorg. Een aanpassing van de wetgeving (KB 78) om de toekomstige mondhygiënisten in de mond te laten werken is van primordiaal belang. Voor deze nieuwe functies moeten dringend geharmoniseerde opleidingen voorzien worden, een sterk sociaal statuut én begeleidende steunmaatregelen voor de invoering ervan.                

Effectieve en efficiënte focus op preventie.   
De publieke campagnes uit het verleden hebben er jammer genoeg niet toe geleid dat de bevolking een preventiereflex en een betere mondhygiëne heeft aangenomen. Een goede mondgezondheid draagt onbetwistbaar bij tot een goede algemene gezondheidstoestand. De VBT wil daarom dat nieuwe preventiecampagnes op gecoördineerde en multidisciplinaire manier de bevolking responsabiliseren en aanzetten tot effectief preventiegedrag. Samen met stimuli voor goede mondhygiëne binnen de nomenclatuur en de digitale opvolging van de patiënt op vlak van preventie en uit te voeren behandelingsplanning zal dit preventiebeleid leiden tot een belangrijke besparing in de mondgezondheidszorg.                

Invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort (DMP).              
De VBT ijvert voor een Digitaal Mondzorg Paspoort als belangrijk onderdeel van het noodzakelijk preventiebeleid. Dit DMP biedt de tandarts de mogelijkheid om het mondzorgtraject van de patiënt in goede banen te leiden. Het DMP is voor de patiënt een stimulans om een goed mondzorgtraject te volgen en zorgt tevens voor de noodzakelijke responsabiliteit om levenslang een goed gebit te behouden. De eventuele inschakeling van het Digitaal Mondzorg Paspoort binnen het Globaal Medisch Dossier biedt de mogelijkheid om de patiënt individueel op te volgen op vlak van behandelplannen en controledata en dit binnen een multidisciplinaire aanpak met bvb. huisarts, voedingsdeskundige, pediater.   

Maatregelen voor een moderne organisatie van de tandartspraktijk en het beroep.
De VBT roept de beleidsmakers op om door een aantal duidelijke maatregelen het beroep aantrekkelijker te maken voor de tandartsen zelf én voor studenten die de studie overwegen. Kernpunten zijn: vastleggen van objectief controleerbare kwaliteitsvereisten voor de tandarts en zijn praktijk, creëren van transparantie in prestaties en facturatie, het aanmoedigen van praktijkorganisaties met hulppersoneel en het aanpassen van de verouderde wetgeving aan het digitale tijdperk in verband met reclame.           

Oprichting van een Orde van Tandartsen en het aanleggen van een kadaster.
Een Orde van Tandartsen kan op een neutrale manier toezien op de correcte uitvoering van eerder genoemde maatregelen en ingrijpen wanneer nodig. De aanleg van een kadaster met de gegevens over de werkelijke mankracht aan tandartsen is noodzakelijk om de nodige beleidsmaatregelen optimaal te kunnen rechtvaardigen en bijsturen.

Actualiseren van de opleidingen.         
Voor het ganse tandheelkundige team (tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten) moet een kwalitatieve opleiding voorzien worden waarin de meest actuele technieken en kennis onderwezen worden. De student moet zo voldoende adequate praktische kennis opdoen om na de studie in het beroep te stappen. De stageperiode moet dan ook een praktijkgerichte ervaringsperiode worden. De toegankelijkheid tot het beroep moet voor zowel de Vlaamse als de Waalse studenten gelijk zijn, de controle op de taalbekwaamheid van de buitenlandse tandartsen is voor de communicatie met de patiënt ook van groot belang.

 

                              Wat heb je als tandarts aan de VBT?

Je kunt je stem laten horen in het gezondheidsbeleid. Elke dag worden er in Brussel beslissingen genomen die een impact hebben op je dagelijks werk als tandarts. Heeft men tot nu toe al eens je mening gevraagd? Nee. Is er dan geen enkele manier om jouw stem te laten horen? Toch wel! Lid worden van VBT.

Je wordt als eerste geïnformeerd over veranderingen die je als tandarts aanbelangen. Als individu maar zeker ook als tandarts word je bestookt met informatie. Het wordt alsmaar moeilijker om door de bomen het bos nog te zien, zeker wat de regelgeving inzake de praktijk betreft, denk maar aan de onlangs ingevoerde plafonnering. En je doet er zeker goed aan op de hoogte te blijven want meer en meer houdt men je in het oog. Maar hoe krijg je die informatie? En hoe krijg je ze verwerkt? De VBT zorgt daarvoor.

Een klankbord voor al je praktische vragen. Je bent tandarts geworden omdat je mensen wil helpen. En of je nu zelfstandig aan het werk gaat of in dienst bij een collega, je hebt lang gestudeerd en ook vandaag nog volg je bijscholingen en overleg je met collega’s om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. Maar daarnaast word je onvermijdelijk geconfronteerd met vragen van administratieve, juridische, fiscale en sociale aard. Maar waar kan je terecht met die vragen? De VBT helpdesk en infolijn staan klaar voor jou.

Ondersteuning - hoe kan je zeker zijn dat, in de huidige moeilijke economische context, rekening wordt gehouden met jouw belangen bij de politieke beslissingen en niet alleen met de belangen van de grote groeperingen? Ook daar stelt de VBT zich borg voor.

Maar je krijgt verder ook:

> De ervaring van een gemotiveerde groep collega’s om jouw belangen te verdedigen

> Een netwerk van gespecialiseerde medewerkers waar je een beroep op kan doen om je te helpen

> De mogelijkheid om deel uit te maken van onze structuren of een van onze vertegenwoordigers te worden

> Betrouwbare professionele informatie

> De fiscale aftrekbaarheid

> Een groot aantal praktische voordelen, waaronder:

VBT voor meer kwaliteit en kwali-tijd

in werk en vrije tijd

 

Aan het werk...

Denk ook aan...

• Aantrekkelijk verzekeringspakket

• Samenwerking met Liantis (sociaal verzekeringsfonds)

• Samenwerking met Liantis (sociale kas

en sociaal bureau)

• Samenwerking met Leaseline

• Samenwerking Ivoren Kruis

• Samenwerking met aternio Accountants

• Medisch afval ism Suez

• Peer-reviews

• VBT Startersgids

• VBT Stagegids

• Technitest korting op uw Rx en Fanc controle

• Cyberdent praktijksoftware basispak­ket voor een vriendenprijs

• Sterk verlaagde deelnameprijs op VBT- activiteiten 

• Juridische ondersteuning bij wanbetalers

• Gratis juridisch advies

• Een uitgebreide site met informatie

• Uitgebreid aanbod aan bijscholing op hoog niveau

Jouw rechtstreekse lijn voor info en dienstverlening: 09/265 02 33

of www.vbthelpdesk.org


 [C1]link naar: http://vbt.axoclub.be/file?fle=32742&ssn=Bijlagen 
 
 visie_2020.pdf (94.09 KB)
(0 beoordeling(en))
Dit artikel heeft me geholpen
Dit artikel heeft me niet geholpen

Reacties (0)
Help Desk Software by Kayako Fusion